Fondsenvergelijking: Penformancetoets

De Penformancetoets is het tweede niveau van de Beleggingstoets en is een geobjectiveerde maatstaf om de prestaties van beleggingsfondsen voor pensioenregelingen te beoordelen. Hij kijkt dus dieper, door de life cycle heen naar de beleggingsfondsen. Het is geen voorspelling van toekomstig rendement. Wel een waardering op aspecten die de werkgever belangrijk vindt bij de zijn keuze voor een pensioenaanbieder en de onderliggende beleggingsfondsen. Penformance onderzoekt doorlopend de prestaties van belegginfsfonden en analyseert de gegevens om in de penformancetoets tot een afgewogen oordeel te komen.

De vijf hoofdcriteria

De penformancetoets beoordeelt de beleggingsfondsen langs ruim 80 criteria en vat deze samen in vijf hoofdcriteria, te weten:

Beleggingsbeleid

We kijken naar de asset classes waarin de pensioenuitvoerder belegt en de wijze waarop hij dat doet. Zo vormen we ons een oordeel over de mate waarin het beleid van de gekozen fondsbeheerder overeenkomt met de daadwerkelijke uitvoering. Voor meer achtergrondinformatie leest u hier verder.

Duurzaamheid

De maatschappelijke context waarin beleggingen plaatsvinden, wordt steeds belangrijker. We kijken in hoeverre de aanbieder én de door haar geselecteerde fondsbeheerder rekening houden met maatschappelijk verantwoorde beleggingscriteria. Voor meer achtergrond informatie leest u hier verder.

Rendement en Risico

Rendement en risico gaan hand in hand. We kijken naar hoe rendement en risico zich hebben ontwikkeld in een aantal tijdreeksen en beoordelen in hoeverre de aanbieder en fondsbeheerder de benchmark hebben verslagen, gecorrigeerd voor het genomen risico over deze periode. Voor meer achtergrond informatie leest u hier verder.

Kosten

De Total Expense Ratio (TER) is de basis, maar er zijn nog meer (verborgen) kosten. We kijken of en zo ja, er nog (verborgen) kosten zijn en hoe hoog deze zijn. En vergelijken dit met andere aanbieders. Voor meer achtergrond informatie leest u hier verder.

Structuur en rapportages

Informatie is moeilijk voorhanden en lastig leesbaar. We gaan na of er duidelijke rapportage en verantwoording is over het beleid van de beleggingsfondsen en de prestaties ervan. Voor meer achtergrondinformatie leest u hier verder.