Beleggingstoets met DB-vergelijking

Veel werkgevers met een middelloonregeling overwegen een overstap naar een premiepensioenregeling. De Beleggingstoets met DB-vergelijking voorziet in de behoefte om de met zo’n overstap gepaard gaande risico-overgang te visualiseren. De Beleggingstoets met DB-vergelijking is identiek aan de Beleggingstoets maar voegt er een analyse aan toe: een vergelijking vanuit een identiek pensioenbudget (“inlegneutraal”) tussen premiepensioenproducten en de opbouw van een nominaal middelloonpensioen.

Hoe verhoudt zich life cycle beleggen tot een gegarandeerde pensioenopbouw?

Een pensioenregeling met een gegarandeerde pensioenopbouw wordt een uitkeringsovereenkomst genoemd. In de meeste gevallen is dit een (variant op een) middelloonregeling. Gemakshalve wordt ook de afkorting DB-pensioen gebruikt. DB staat voor defined benefit. DB-pensioenen geven werknemers zekerheid (‘defined’) op het pensioen (‘benefit’). En stellen dus eisen aan de solvabiliteit van de pensioenverzekeraar. Zij moeten immers deze pensioengaranties over vaak tientallen jaren waarmaken. Deze zekerheid heeft zijn prijs. De prijs van een DB-pensioen, de premie dus, hangt vooral af van de marktrente en de levensverwachting. En is dus onzeker. Door de lage rente in deze tijd én de fors toegenomen levensverwachting nemen de premies echter toe. Voor veel werkgevers de aanleiding om een overstap naar een premiepensioenregeling te overwegen. Een premiepensioenregeling biedt immers meer zekerheid ten aanzien van de te betalen premies. Daarentegen vervalt de zekerheid op het pensioen. Voor veel werkgevers en werknemers is deze risico-overdracht moeilijk in te schatten.

Een voorbeeldrapportage vindt u hier.

Van belang

De prijs van de Penformance Beleggingstoets met DB-vergelijking bedraagt 2 credits. De Beleggingstoets met DB vergelijking wordt gepersonaliseerd door de naam van het bedrijf op te nemen in de analyse, evenals de datum waarop de analyse is uitgebracht. De Beleggingstoets wordt niet als anoniem benchmarkrapport verstrekt.