Privacyverklaring

Wij leveren gestandaardiseerde productanalyses. In deze analyses hanteren we een maatmensbestand dat is samengesteld op CBS-criteria en niet herleidbaar tot werkgevers of personen. In uitzonderlijke situaties verwerken we persoonsgegevens ten behoeve van een maatwerkanalyse. Voor de beveiligde aanlevering van die gegevens en de oplevering van de resultaten maken we aanvullende aparte afspraken. Voor alles geldt dat de veiligheid van de betrokkenen voorop staat.

Zorgvuldig

Wij gaan natuurlijk zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij van u krijgen. Wij hebben maatregelen genomen in de inrichting van onze systemen en processen om te voorkomen dat uw gegevens openbaar worden. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Wij zijn zoals dat heet verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij voordat wij advies uitbrengen vaststellen welke persoonsgegevens we nodig hebben en wat we met deze gegevens gaan doen.

Wanneer we een offerte voor een maatwerkanalyse sturen, omschrijven we daarin welke persoonsgegevens we nodig hebben en de manier waarop u deze aan kunt leveren.  Het kan ook voorkomen dat we deze procedure los van een offerte met u delen. Daarbij hanteren wij als uitgangspunt dat wij alleen om de persoonsgegevens vragen die nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden. U verstrekt ons alleen de persoonsgegevens die wij u vragen te leveren. Zodra u akkoord bent gegaan met ons voorstel, sturen wij u een een instructie voor beveiligde overdracht van deze persoonsgegevens.

Hoe gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van u krijgen voor het kunnen opleveren van onze diensten en producten, veelal per e-mail, tenzij we daarover andere afspraken maken. De persoonsgegevens leggen we voorts vast in onze administratie om u periodiek over onze dienstverlening te kunnen informeren.

Wij geven de persoonsgegevens die we van u ontvangen alleen door aan andere partijen wanneer dit nodig is om een bepaald deel van onze opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die persoonsgegevens door, die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Voor onze dienstverlening werken wij samen met partners die ons ICT-platformen ter beschikking stellen. Zij verwerken onder ons gezag en verantwoordelijkheid de gegevens die wij van onze klanten ontvangen. Met deze partners sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin de voorwaarden en het doel van verwerking worden vastgelegd. Wij verstrekken geen informatie aan landen buiten de Europese Unie.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig. Eigenlijk zo lang als nodig is om onze opdracht uit te kunnen voeren. Daarom hanteren we geen vooraf gestelde bewaartermijn. Het ene advies heeft tenslotte meer tijd nodig dan het andere. Dat ligt maar net aan bijvoorbeeld de reikwijdte van ons advies, bij pensioenen reikt het vaak tot ver na de pensioengerechtigde leeftijd. Het is belangrijk dat ons advies reproduceerbaar is. Want daarmee kunnen we u ondersteunen als u nogmaals een advies, of een aanpassing hiervan aan ons vraagt. Ook in andere situaties kan het van belang zijn het eerder uitgebrachte advies zo goed mogelijk te reproduceren. Dat is de manier waarop wij zorgvuldig met onze zorgplicht omgaan.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u hebt het recht om te bepalen welke persoonsgegevens wij wel of niet mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten ze hieronder samen:

  • U kunt bij ons een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht geven wij u gratis.
  • Wanneer u denkt dat wij bepaalde persoonsgegevens verkeerd in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om een correctie vragen. U helpt ons daarmee, want alleen wanneer de gegevens kloppen kunnen wij ons werk goed doen!
  • Als u niet langer wilt dat wij bepaalde persoonsgegevens in onze administratie hebben, dan kunt u ons vragen deze persoonsgegevens te verwijderen.
  • Wij hebben hierboven aangegeven op welke manier wij de ontvangen persoonsgegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde persoonsgegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u dit aan ons doorgeven.
  • U kunt ons vragen uw persoonsgegevens door te sturen aan een derde. Denk bijvoorbeeld aan uw accountant, advocaat of bank. Wij ontvangen dit verzoek graag schriftelijk of per mail.
  • Wanneer wij bijvoorbeeld van een bank, verzekeraar, accountant of andere adviseur uw persoonsgegevens ontvangen, dan informeren wij u we u over de bron van deze gegevens.

Klachtenregeling

Wij zeiden het al, we gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Heeft u vragen over de manier waarop binnen Penformance wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Wij nemen klachten altijd serieus. Heeft u een klacht over de manier waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan? Laat ons dit weten. Neem hiervoor contact op met onze directie. We bekijken dan de mogelijkheden. Blijft u hierna toch van mening dat wij niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de