De life cycle vergelijking: Prudentietoets

De prudentietoets is het eerste niveau van de Beleggingstoets-rapportages en levert uitkomsten gebaseerd op een zogenaamde scenario analyse. De toets laat bij 2000 verschillende scenario’s het effect van de beleggingsresultaten zien op de verwachte pensioenen. We maken inzichtelijk waartoe verschillen in rendement en risico in de beleggingen van de life cycle leiden. Meer achtergrond over het scenariomodel vindt u hier.

Hieronder een grafische weergave van de gemiddelde life cycle

gemiddelde life cycle september 2016

Drie fasen in de prudentietoets

De prudentietoets analyseert drie fasen. De eerste fase is de opbouwfase, waarin de pensioenuitvoerder de premies belegt in de life cycle , In deze fase staat vooral de wens om rendement te maken centraal. In de tweede fase neemt het risico af om de uiteindelijke pensioenuitkomst minder afhankelijk te maken van de fluctuaties in de marktrente. Hier wordt het rendement in lijn gebracht met het gewenste risico om, zeker in de laatste jaren van deze fase, het pensioenresultaat minder gevoelig te maken voor renteschommelingen. Deze derde fase is ook wel bekend als inkooptariefgericht beleggen.

Scenario analyses laten verband zien tussen risico en rendement

Scenario analyses zijn hét instrument om het risicoprofiel van de life cycle vast te stellen, omdat het inzicht geeft in de spreiding van het te verwachten pensioen in goede en minder goede economische omstandigheden. Het meet, anders gezegd, de robuustheid van de life cycle en doet dus een uitspraak over de prudentie van de beleggingsstrategie.

Volledige producttransparantie

Met de prudentietoets trekt u de motorkap open en kijkt u in het hart van het product. Maximaal transparant. Eindelijk! Adviseurs kunnen met een goed onderbouwde analyse de uitkomsten direct inzetten bij het gesprek met de werkgever. Werkgevers kunnen de uitkomsten bespreken met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of direct met de medewerkers zelf.